Kalkulator zysku
Sprawdź ile możesz zyskać
Kalkulator zysku
Oblicz
odsetki gwarantowany
bonus
Comperia.pl
zysk

20 + 55 = 20
Suma zysku = 100
Przypis

REGULAMIN PROMOCJI „COMPERIA BONUS 5”


§1 Nazwa promocji
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „Comperia Bonus - edycja 5”, zwaną dalej „Promocją”.

*§2 Definicje
Organizator - Organizatorem Promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł.
Bank - partnerem Promocji jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 02-232, ul. Łopuszańska 38D, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000305178, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy wynosi 727 074 630 złotych, opłacony w całości.
Okres trwania Promocji - Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Formularz rejestracji – internetowy formularz udziału w Promocji, dostępny na stronie internetowej https://www.comperiabonus.pl/ w Okresie trwania Promocji, w którym Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe (podaje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), akceptuje Regulamin Promocji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
Wniosek Internetowy – dedykowany wniosek elektroniczny o zawarcie umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Internetowe, znajdujący się w domenie Banku https://wnioski.aliorbank.pl, w którym wszystkie dane są szyfrowo zabezpieczone przez Bank. Link do Wniosku internetowego będzie udostępniony Uczestnikom tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do panelu Promocji na stronie https://www.comperiabonus.pl/ i po wyrażeniu zgody wskazanej w §4 ust.1 pkt e) niniejszego Regulaminu.
Umowa o Konto Internetowe/Konto Internetowe – umowa o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich w wariancie Konto Internetowe, zawarta na podstawie Wniosku Internetowego z Bankiem.
Premia - nagroda pieniężna w wysokości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) przyznawana i wypłacana przez Organizatora na konto Uczestnika Promocji po spełnieniu warunków wskazanych w §5.
Premia dodatkowa - nagroda pieniężna w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) przyznawana i wypłacana przez Organizatora na konto Uczestnika Promocji w przypadkach wskazanych w §9.
Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przez cały Okres trwania Promocji posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Banku.
Regulamin – regulamin Promocji „Comperia Bonus edycja 5” z dnia 5 listopada 2015 r.
Praca konkursowa - krótka wypowiedź na temat „Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać Wyższa Kultura Bankowości?”. Praca nie powinna przekraczać 1000 znaków ze spacjami. Powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej, e-mailem na adres: konkurs@comperiabonus.pl w czasie trwania Promocji, nie później jednak niż do 6 grudnia 2015 r.
Nagroda - Organizator jest uprawniony do przyznania 59 nagród rzeczowych w postaci:
a) 4 telefonów Samsung Galaxy S6 - zwanych dalej Nagrodami głównymi
b)   55 zegarków typu smartwatch Sony SV2 – zwanych dalej Nagrodami pocieszenia
Nagrody są przyznawane przez Komisję konkursową, autorom najciekawszych Prac konkursowych.
Komisja konkursowa – 3 osobowe grono wyłonione z pośród pracowników Organizatora, uprawnione do przyznania Nagród rzeczowych.

§3 Postanowienia ogólne
1. Promocja organizowana jest poprzez stronę internetową Organizatora działającą w domenie: https://www.comperiabonus.pl/.
2. Premia jest przekazywany na Konto Internetowe Uczestnika przez Organizatora.
3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

***§4 Zasady udziału w Promocji
Uczestnik, aby wziąć udział w Promocji, jest obowiązany do wykonania poniższych działań:
1. Poprawnie zarejestrować się w Promocji tj.:
a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować,
b) zapoznać się i zaakceptować Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz Regulamin korzystania z serwisu Comperia.pl i aplikacji mobilnej „Porównaj kredyty”, znajdujące się pod adresem: http://www.comperia.pl/regulamin-comperia.html,
c) od 9 listopada 2015 r. do 8 grudnia 2015 r. wypełnić Formularz rejestracji na stronie http://comperiabonus.pl/ podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji wyłącznie na jeden, unikatowy adres e-mail. Każda kolejna rejestracja Uczestnika uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania takiego Uczestnika,
d) potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym,
e) zalogować się do panelu Promocji na stronie https://comperiabonus.pl/ i wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia Promocji tj. informacji o zawarciu Umowy o Konto Internetowe, numeru rachunku bankowego, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru telefonu, adresu e-mail podane Bankowi w momencie zawarcia Umowy o Konto Internetowe. Zgoda Uczestnika na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie objętym promocją znajduje się w procesie składania wniosku o Konto Internetowe.

2. Spełnić łącznie następujące warunki wypłaty Premii:
a) od 9 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. złożyć Wniosek Internetowy, do którego link będzie udostępniony na stronie https://comperiabonus.pl/ ,
b) do 31 grudnia 2015 r., po złożeniu ww. Wniosku Internetowego:
- zawrzeć Umowę o Konto Internetowe wraz z kartą debetową do tego rachunku,
- dokonać co najmniej jednej płatności kartą wydaną do Konta Internetowego,
- założyć lokatę 2-miesięczną na kwotę minimum 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), a maksimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w systemie bankowości internetowej Banku.
Oprocentowanie lokaty 2-miesięcznej wynosi 4% dla klientów, którzy założą lokatę w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w wariancie Konto Internetowe i rachunek ten będzie aktywny do czasu zakończenia lokaty2-miesięcznej.
c) Uczestnik nie może posiadać żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku (w tym również T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank) po 1 stycznia 2015 r.

§5 Warunki wypłaty Premii
1. O przyznaniu Premii Organizator zawiadomi Uczestników do 21 stycznia 2016 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji.
2. Kwota Premii do 31 stycznia 2016 r. zostanie przekazana na Konto Internetowe założone przez Uczestnika w ramach Promocji.
3. Uczestnik nie ma prawa do odebrania Premii w gotówce lub żądania jej przekazania w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej. Premia nie może być zamieniona na inne świadczenia oraz nie może być przekazana przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.
4. Jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Premię w ramach udziału Promocji.
5. Prawo do Premii nie przysługuje jeżeli:
a) Uczestnik złożył inny wniosek elektroniczny o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku po 30 września 2015 r.,
b) Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
c) Uczestnik naruszył Regulamin.

§6 Nagrody rzeczowe
1. Aby uzyskać Nagrodę Uczestnik, musi poza spełnieniem warunków do przyznania Premii, przesłać Pracę konkursową na adres e-mail konkurs@comperiabonus.pl
2. Z pośród nadesłanych Prac Komisja konkursowa wyłoni 4 najciekawsze Prace i przyzna autorowi każdej z nich jedną z Nagród głównych oraz wyróżni 55 Prac konkursowych, których autorzy otrzymają jedną z Nagród pocieszenia. Komisja jest uprawniona do zbadania czy Uczestnik spełnił wszystkie warunki niezbędne do przyznania Nagrody rzeczowej.
3. E-mail z Pracą konkursową musi zostać wysłany z adres e-mail, który został podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji, oraz zawierać dane osobowe Uczestnika.
4. Prace konkursowe zawierające wulgaryzmy, słowa uznane powszechnie z obraźliwie nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową.
6. Komisja konkursowa dokonuje swoich wyborów w sposób zgodny z niniejszym regulaminem i jej decyzje są ostateczne.
7. Lista uczestników, którym zostały przyznane Nagrody zostanie opublikowana najpóźniej 31.01.2016 r. na stronie internetowej www.comperiabonus.pl/AliorBank .
8. Niezależnie od powyższego zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o przyznaniu nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego.
9. Aby otrzymać Nagrodę Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zwycięstwie przesłać wiadomość zwrotną na adres: konkurs@comperiabonus.pl zawierającą jego dane osobowe, adresowe oraz preferowany termin odbioru Nagrody, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej.
10. Brak udzielenia odpowiedzi na wiadomość o przyznaniu Nagrody w terminie wskazanym w ust. 9, oznacza rezygnację z Nagrody, którą Organizator przyzna kolejnej osobie.

§7 Opodatkowanie Premii
Premie otrzymane w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), jako nagrody związane ze sprzedażą premiową.

§8 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia będące skutkiem przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż oprogramowanie strony internetowej Organizatora,
b) odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Organizatora,
c) oznaczanie e-maili Uczestnika do Organizatora lub Organizatora do Uczestnika, jako spam,
d) niepoprawne wypełnienie przez Uczestnika Wniosku Internetowego lub Formularza rejestracji.

§9 Premia dodatkowa
1. Organizator jest uprawniony do wypłaty Uczestnikowi Premii dodatkowej, jeżeli Uczestnik:
a) złoży reklamację dotyczącą braku wypłaty Premii przez Organizatora,
b) spełni wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie do wypłaty Premii, co zostanie jednoznacznie potwierdzone przez Bank,
c) Organizator mimo upływu 14 dni liczonych od dnia, w którym reklamacja zostanie doręczona nie wypłaci mu Premii.
3. Premia dodatkowa zostanie wypłacona na Konto Internetowe Uczestnika w ciągu 14 dni liczonych od dnia w którym Premia dodatkowa zostanie przyznana.

§10 Reklamacje
1. W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Promocji:
a) Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail Organizatora: kontakt@comperiabonus.pl. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail, który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji oraz zawierać w temacie wiadomości: nazwę Promocji tj. „Comperia Bonus - edycja 5” oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w treści: opis stanu faktycznego oraz zgłaszane zastrzeżenia.
b)   Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

2. W sprawach dotyczących Wniosku Internetowego, Umowy o Konto Internetowe oraz produktów Banku :
a) Reklamacja może być zgłoszona:
- bezpośrednio w Placówce Banku,
- telefonicznie w Contact Center (nr tel. 19502 z zagranicy +481219502),
- poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
- listownie – na adres korespondencyjny Banku:
Alior Bank S.A, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa

b) Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z klientem:
- poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),
- listownie
- poprzez SMS

a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:

- telefonicznie
- w placówce Banku.

3. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

§11 Ochrona danych osobowych Uczestników
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator – Comperia.pl S.A.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji podane w Formularzu rejestracji oraz dane osobowe udostępnione przez Bank, o których mowa w §4 ust.1 pkt e) będą przetwarzane przez Organizatora dla celów udziału w Promocji, przekazania Bonusu i przeprowadzenia wszelkich procedur z tym związanych.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przekazanych w Formularzu rejestracji oraz ich poprawiania, aktualizacji bądź usunięcia.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.
5. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wysyłając wiadomość e-mail o treści USUNIĘCIE DANYCH, na adres kontakt@comperiabonus.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Promocji oraz rezygnacją Uczestnika z udziału w Promocji.

§12 Postanowienia końcowe
1. W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji wysyłając na adres e-mail Organizatora kontakt@comperiabonus.pl e-mail o treści „REZYGNACJA”. Wiadomość musi być wysłana z adresu, który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji Uczestnik, który zrezygnował z Promocji, traci prawo do otrzymania Bonusu.
2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Organizator promocji zastrzega sobie wyłączne prawo do promowania Promocji w wyszukiwarce Google, za pośrednictwem narzędzia Google AdWords na poniższe słowa kluczowe, tym samym zakazuje podmiotom zewnętrznym używania narzędzia Google Adwords do promowania promocji Comperia Bonus. Słowa kluczowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym to: „Comperia Bonus”, „Comperiabonus’, ”Comperiabonus.pl”, „Comperia Bonus.pl”, „ Bank Comperia bonus”, „lokata z bonusem Comperia”, „lokata Bank Comperia”, „lokata Comperia”, „lokata z bonusem”, „najlepsza lokata według Comperia”, „najlepsza lokata Comperia bonus”, „lokata Bank z bonusem Comperia”.
4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu przy czym wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Promocji. O zmianach tych Organizator poinformuje Uczestników na 3 dni przed ich wprowadzeniem, przez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej Regulamin z uwzględnionymi zmianami na adres który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS;
b) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację Promocji;
c) zmiany oferty Konta Internetowego lub Lokaty 2-miesięcznej;
5. Organizator uprawniony jest do skrócenia Okresu trwania Promocji, jeżeli zażąda tego Bank na podstawie umowy łączącej go z Organizatorem. O skróceniu Okresu trwania Promocji Organizator informuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora. Ograniczenie Okresu trwania Promocji nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Promocji.
6. Prawem właściwym dla korzystania z serwisu https://www.comperiabonus.pl/ jest prawo polskie. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
7. Postanowienia Regulaminu są zgodne z przepisami o prawach konsumentów, jeśli Uczestnik jest osobą fizyczną, która uczestniczy w Promocji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), w szczególności art. 384 - 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji w trybie natychmiastowym przez Organizatora.
8. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora http://comperiabonus.pl/AliorBank
9. Regulamin wchodzi w życie 9 listopada 2015 r.

*§ 2 definicja Pracy Konkursowej - wydłużeniu ulega termin złożenia pracy do dnia 15 grudnia 2015 r.

**§ 4 ust. 1 lit. c wydłużeniu ulega termin na wypełnienie Formularza rejestracji do dnia 14 grudnia 2015 r. włącznie

***§ 4 ust. 2 lit. a wydłużeniu ulega termin na złożenie wniosku Internetowego do dnia 15 grudnia 2015 r. do godziny 23:59. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie, zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.