Kalkulator zysku
ToyotaBank
Kalkulator zysku
odsetki gwarantowany
bonus
Comperia.pl
zysk

Suma zysku = 100
Przypis

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS - edycja 7

§1 Nazwa promocji

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „Comperia Bonus - edycja 7”, zwaną dalej „Promocją”. Organizatorem Promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł.

§2 Definicje

Bank - partnerem Promocji jest Toyota Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 51233, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 93 000 000 PLN, o numerze NIP: 521-30-92-922.

Formularz rejestracji – internetowy formularz udziału w Promocji, dostępny na stronie internetowej https://www.comperiabonus.pl/ w Okresie trwania Promocji,
w którym Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), akceptuje Regulamin Promocji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. nr 922 ze zm.).

Lokata – lokata „Plan depozytowy na 130 dni” dostępna po założeniu „Konta Jedynego” w Banku.

Okres trwania Promocji - Promocja trwa od 25 października do 30 listopada 2016 r. włącznie.

Premia - nagroda pieniężna w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) przyznawana i wypłacana przez Organizatora na konto Uczestnika Promocji po spełnieniu warunków wskazanych w §4 ust. 1 i §4 ust. 2.

Premia dodatkowa - nagroda pieniężna w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) przyznawana i wypłacana przez Organizatora na konto Uczestnika Promocji po spełnieniu warunków wskazanych w §4 ust. 5.

Regulamin – regulamin Promocji „Comperia Bonus edycja 7” z dnia 25.10.2016 r.

Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przez cały Okres trwania Promocji posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Banku.

Umowa o konto – umowa rachunku bankowego – „Konto Jedyne” zawarta na podstawie Wniosku Internetowego z Bankiem.

Wniosek Internetowy – dedykowany wniosek elektroniczny o zawarcie umowy rachunku bankowego „Konto Jedyne” w Banku, znajdujący się w domenie Banku https://wnioski.toyotabank.pl, w którym wszystkie dane są szyfrowo zabezpieczone przez Bank. Link do Wniosku internetowego będzie udostępniony Uczestnikom tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do panelu Promocji na stronie https://www.comperiabonus.pl/ i po wyrażeniu zgody wskazanej w §4 ust.1 i 2 niniejszego Regulaminu.

§3 Postanowienia ogólne

1.     Promocja organizowana jest poprzez stronę internetową Organizatora działającą w domenie: https://www.comperiabonus.pl/.

2.     Premia jest przekazywana przez Organizatora na Konto Jedyne Uczestnika w Banku.

3.     Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4 Zasady udziału w Promocji

Uczestnik, aby wziąć udział w Promocji, jest obowiązany do wykonania poniższych działań:

1.     Poprawnie zarejestrować się w Promocji, tj.:

a)     zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować pod adresem https://www.comperiabonus.pl/,

b)     zapoznać się i zaakceptować Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz Regulamin korzystania z serwisu Comperia.pl znajdujące się pod adresem: http://www.comperia.pl/regulamin-comperia.html,

c)     od 25 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. wypełnić Formularz rejestracji na stronie http://comperiabonus.pl/ podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji wyłącznie na jeden, unikatowy adres e-mail. Każda kolejna rejestracja Uczestnika uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania takiego Uczestnika,

d)     potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym;

2.     Zalogować się do panelu Promocji na stronie https://comperiabonus.pl/
i wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia Promocji, tj. informacji o zawarciu Umowy o konto, numeru rachunku bankowego, imienia i nazwiska Uczestnika, numeru telefonu, adresu e-mail podane Bankowi w momencie zawarcia Umowy o konto, informacji o założeniu Lokaty. Zgoda Uczestnika na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie objętym Promocją wyrażona będzie w procesie składania wniosku o Konto.

3.     Spełnić łącznie następujące warunki wypłaty Premii:

a)     od 25 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. złożyć Wniosek Internetowy o Konto Jedyne, przez link, który będzie udostępniony na stronie https://www.comperiabonus.pl/ po zalogowaniu i zawrzeć z Bankiem umowę na prowadzenie rachunku bankowego „Konto Jedyne”;

b)     do 31 grudnia 2016 r. założyć maksymalnie do 10 (dziesięć) Lokat na łączną kwotę min. 10 tysięcy złotych;

c)     utrzymać zasilenie kwotą 10 tysięcy złotych na założonej Lokacie/Lokatach o której mowa w pkt. b) przez co najmniej 70 dni licząc od dnia jej/ich założenia.    

4.     Uczestnikiem nie może być osoba, która w okresie od 14 maja 2015 r. do 24 października 2016 r. posiadała rachunek bankowy Konto Jedyne założony w Banku.

5.     Aby otrzymać Premię dodatkową poza spełnieniem warunków z § 4 ust. 1 – 4  Regulaminu Uczestnik powinien:

a)     do 31 grudnia 2016 r. zarejestrować się do Promocji organizowanej przez Bank „Tankuj korzyści do pełna”,

b)     spełnić wymagania określone w § 4 ust. 1, pkt. 1 - 2 regulaminu Promocji „Tankuj korzyści do pełna” zamieszczonego na stronie Banku pod adresem: https://www.toyotabank.pl/fileadmin/user_upload/PDFy/Tankuj_korzysci_regulamin.pdf.

 

§5 Warunki wypłaty Premii i Premii dodatkowej

1.     O przyznaniu Premii i premii dodatkowej Organizator zawiadomi Uczestników do 24 marca 2017 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji.

2.     Kwota Premii i premii dodatkowej do 14 kwietnia 2017 r. zostanie przekazana na konto Uczestnika założone w ramach Promocji.

3.     Uczestnik nie ma prawa do odebrania Premii w gotówce lub żądania jej przekazania w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej. Premia nie może być zamieniona na inne świadczenia oraz nie może być przekazana przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

4.     Jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Premię w ramach udziału w Promocji.

5.     W przypadku niemożności przekazania Premii Uczestnikowi na jego konto założone w ramach Promocji, Premia pozostaje w dyspozycji Organizatora.

6.     Prawo do Premii nie przysługuje, jeżeli:

a)     Uczestnik złożył inny wniosek elektroniczny o rachunek bankowy niż Konto Jedyne,

b)     Uczestnik złożył wniosek elektroniczny o Konto Jedyne w Banku po 30 listopada 2016 r.,

c)     Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

d)     Uczestnik naruszył postanowienia Regulaminu.

 

§6 Opodatkowanie Premii

  1. Premie do wysokości 760 zł otrzymane w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
  2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w Okresie trwania Promocji - ust. 1 przestaje obowiązywać, a Bank i Uczestnik mają obowiązek stosowania obowiązujących zasad podatkowych.

 

§7 Odpowiedzialność Organizatora

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     zdarzenia będące skutkiem przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż oprogramowanie strony internetowej Organizatora;

b)     odrzucenia  wiadomości e-mail wysyłanych przez serwery pocztowe inne niż Organizatora;

c)     oznaczanie e-maili Uczestnika do Organizatora lub Organizatora do Uczestnika, jako spam;

d)     niepoprawne wypełnienie przez Uczestnika Wniosku Internetowego lub Formularza rejestracji.

§9 Reklamacje

1.     W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Promocji:

a)     Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail Organizatora: kontakt@comperiabonus.pl. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu
e-mail, który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji oraz zawierać w temacie wiadomości: nazwę Promocji tj. „Comperia Bonus - edycja 7” oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w treści: opis stanu faktycznego oraz zgłaszane zastrzeżenia.

b)      Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

c)     Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora może ulec wydłużeniu z przyczyn od niego niezależnych.

 

2.     W sprawach dotyczących Wniosku Internetowego, Umowy o konto oraz produktów Banku :

a) Reklamacja może być zgłoszona:

- telefonicznie pod nr Infolinii,

- listownie – na adres korespondencyjny Banku: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

 

b) Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w formie ustalonej z klientem:

- poprzez System Bankowości Internetowej (dla Klienta zalogowanego),

- listownie,

- poprzez SMS.

 

3.     Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany. W trakcie rozpatrywania reklamacji Bank może poprosić Uczestnika o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 

§10 Ochrona danych osobowych Uczestników

1.     Administratorem Danych Osobowych Uczestników podanych w formularzu jest Organizator – Comperia.pl S.A.

2.     Administratorem Danych Osobowych Uczestników podanych we Wniosku Internetowym jest Bank.

3.     Dane osobowe Uczestników Promocji podane w Formularzu rejestracji oraz dane osobowe udostępnione przez Bank, o których mowa w §4 ust.1 pkt c) będą przetwarzane przez Organizatora dla celów udziału w Promocji, przekazania Premii przeprowadzenia wszelkich procedur z tym związanych.

4.     Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przekazanych w Formularzu rejestracji oraz ich poprawiania, aktualizacji bądź usunięcia.

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.

6.     Uczestnik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wysyłając wiadomość e-mail o treści USUNIĘCIE DANYCH, na adres kontakt@comperiabonus.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Promocji oraz rezygnacją Uczestnika z udziału w Promocji.

§11 Postanowienia końcowe

1.     W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji wysyłając na adres e-mail Organizatora kontakt@comperiabonus.pl e-mail o treści „REZYGNACJA”. Wiadomość musi być wysłana z adresu, który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji Uczestnik, który zrezygnował z Promocji, traci prawo do otrzymania Premii

2.     Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.     Organizator promocji zastrzega sobie wyłączne prawo do promowania Promocji w wyszukiwarce Google, za pośrednictwem narzędzia Google AdWords na poniższe słowa kluczowe, tym samym zakazuje podmiotom zewnętrznym używania narzędzia Google Adwords do promowania promocji Comperia Bonus. Słowa kluczowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym to: „Comperia Bonus”, „Comperiabonus’, ”Comperiabonus.pl”, „Comperia Bonus.pl”, „ Bank Comperia bonus”, „lokata z bonusem Comperia”, „lokata Bank Comperia”, „lokata Comperia”, „lokata z bonusem”, „najlepsza lokata według Comperia”, „najlepsza lokata Comperia bonus”, „lokata Bank z bonusem Comperia”.

4.     Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Promocji. O zmianach tych Organizator poinformuje Uczestników na 3 dni przed ich wprowadzeniem, przez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej Regulamin z uwzględnionymi zmianami na adres który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a)     zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS;

b)     zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację Promocji;

c)     zmiany oferty Konta Internetowego lub lokaty.

5.     Organizator uprawniony jest do skrócenia Okresu trwania Promocji, jeżeli zażąda tego Bank na podstawie umowy łączącej go z Organizatorem. O skróceniu Okresu trwania Promocji Organizator informuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora. Ograniczenie Okresu trwania Promocji nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Promocji.

6.     Prawem właściwym dla korzystania z serwisu https://www.comperiabonus.pl/ jest prawo polskie. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

7.     Postanowienia Regulaminu są zgodne z przepisami o prawach konsumentów, jeśli Uczestnik jest osobą fizyczną, która uczestniczy w Promocji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), w szczególności art. 384 - 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji w trybie natychmiastowym przez Organizatora.

8.     Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora https://comperiabonus.pl/ToyotaBank

9.     Regulamin wchodzi w życie 25 października 2016 r.