Kalkulator zysku
Konto Godne Polecenia na 4%  + Bonus 100 zł
Kalkulator zysku
odsetki gwarantowany
bonus
Comperia.pl
zysk

Suma zysku = 100

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „COMPERIA BONUS - edycja 6”§1 Nazwa promocji

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „Comperia Bonus - edycja 6”, zwaną dalej „Promocją”.

§2 Definicje

Organizator - Organizatorem Promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł.

Bank - partnerem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 9/11 (50-950 Wrocław), wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, NIP: 896-000-56-73, Regon  kapitał zakładowy wynosi 522.638.400 złotych opłacony w całości.

Okres trwania Promocji - Promocja trwa od 1 czerwca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

Okres przystąpienia do Promocji – do promocji można przystąpić od 1 do 30 czerwca 2016 roku.

Formularz rejestracji – internetowy formularz udziału w Promocji, dostępny na stronie internetowej https://comperiabonus.pl/ w Okresie trwania Promocji,
w którym Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe (podaje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), akceptuje Regulamin Promocji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Wniosek internetowy –wniosek elektroniczny o  „Konto Godne Polecenia” w promocji „Konto na 4%”, znajdujący się w domenie Banku, w którym wszystkie dane są szyfrowo zabezpieczone przez Bank. Link do Wniosku internetowego będzie udostępniony Uczestnikom tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do panelu Promocji na stronie https://comperiabonus.pl/ i po spełnieniu warunków określonych w §4 pkt.1a) niniejszego Regulaminu.

Konto – Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%” dostępne w ofercie Banku,. Zasady korzystania z Konta określone są w:

a)     Regulaminie kont dla ludności, dostępnym pod adresem URL: http://static3.bzwbk.pl/asset/r/e/g/regulamin_kont_dla_ludnosci_43487.pdf;

b)     Załączniku do Regulaminu kont dla ludności, dostępnym pod adresem URL: http://static3.bzwbk.pl/asset/z/a/l/zalacznik-do-regulaminu-warunki-prowadzenia-konta-godnego-polecenia_26722.pdf;

c)     Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK za czynności bankowe dla ludności, dostępnym pod adresem URL: http://static3.bzwbk.pl/asset/t/a/r/taryfa_dla_ciebie_30580.pdf;

d)     Zasadach wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK
dla ludności, dostępnym pod adresem URL: http://static3.bzwbk.pl/asset/r/d/l/rdlz042_43503.pdf;

e)     Zasadach korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności pod adresem URL http://static3.bzwbk.pl/asset/r/e/g/regulamin_bzwbk24_ludnosc_26675.pdf;

f)       Regulaminie promocji „Konto na 4%” dostępnym pod adresem URL: http://static3.bzwbk.pl/asset/r/e/g/regulamin-kgp-4proc_58312.pdf;

 

Umowa o Konto – umowa rachunku bankowego zawarta z Bankiem na podstawie Wniosku internetowego o Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%” za pośrednictwem kuriera lub przelewu weryfikacyjnego z innego banku. Premia - nagroda pieniężna w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) przyznawana i wypłacana przez Organizatora na otwarte w Promocji konto Uczestnika po spełnieniu warunków wskazanych w §5.

Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przez cały Okres trwania Promocji posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Banku.

Regulamin – regulamin Promocji „Comperia Bonus edycja 6” z dnia 16 maja 2016 r.

 

§3 Postanowienia ogólne

1.     Promocja organizowana jest poprzez stronę internetową Organizatora działającą w domenie: https://comperiabonus.pl/.

2.     Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§4 Zasady udziału w Promocji

1.     Uczestnik, aby wziąć udział w Promocji, jest obowiązany do wykonania poniższych działań:

a)     poprawnie zarejestrować się w Promocji tj.:

·         zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować;

·         zapoznać się i zaakceptować Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz Regulamin korzystania z serwisu Comperia.pl i aplikacji mobilnej „Porównaj kredyty”, znajdujące się pod adresem: http://comperia.pl/regulamin-comperia.html

·         od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wypełnić Formularz rejestracji na stronie http://comperiabonus.pl/ podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji wyłącznie na jeden, unikatowy adres e-mail. Każda kolejna rejestracja Uczestnika uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania takiego Uczestnika,

·         potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym;

·         zalogować się do panelu Promocji na stronie https://comperiabonus.pl/;

·         za pośrednictwem linku udostępnionego w aplikacji przejść na stronę Banku w celu złożenia Wniosku internetowego o Konto;

·         wyrazić w formularzu udostępnionym w linku zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia Promocji tj. informacji o zwarciu Umowy o konto. Zgoda Uczestnika na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie objętym promocją poprzedza złożenie Wniosku internetowego o Konto;

b)     spełnić łącznie następujące warunki wypłaty Premii:

·         w Okresie przystąpienia do Promocji (od 1 do 30 czerwca 2016 r.) złożyć Wniosek internetowy o Konto, do którego link będzie udostępniony na stronie https://comperiabonus.pl/;

·         wyrazić w Banku zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną;

·         nie zgłosić w Banku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

·         podać w Banku numer telefonu komórkowego do kontaktu;

·         do 31 sierpnia 2016 r. zawrzeć umowę o zamawiane produkty oraz dokonać z otwartego w promocji Konta sześciu transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą, płatności BLIK lub płatności telefonem. Transakcje muszą być zaksięgowane na rachunku do 31 sierpnia.

2.     Uczestnik nie może być właścicielem rachunku prowadzonego w złotych polskich od 15 sierpnia 2015 do momentu zawarcia umowy o otwierane w ramach Promocji Konto.§5 Warunki wypłaty Premii

1.     O przyznaniu Premii Organizator zawiadomi Uczestników do dnia 23 września 2016 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS, wysłanej na adres i numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. W wiadomości tej zawarty będzie link aktywacyjny, którego kliknięcie spowoduje przeniesienie Uczestnika na stronę panelową serwisu Comperiabonus.pl, tj. https://comperiabonus.pl/bzwbk/logowanie.

2.     Uczestnicy, o których mowa powyżej, w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, zobowiązani są podać dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, numer Konta Osobistego, otwartego w ramach Promocji, zwanego: „Konto Godne Polecenia” w promocji „Konto na 4%” oraz adres zamieszkania Uczestnika.

3.     W przypadku nieodebrania przez Uczestnika wiadomości e-mail, niepodania danych osobowych, o których mowa powyżej, podania danych niepełnych lub nieprawdziwych, podania niepoprawnego numeru „Konta Godnego Polecenia” w promocji „Konto na 4%” lub jego wcześniejszego zamknięcia, Premia nie będzie mogła zostać wypłacona.

4.     Kwota Premii do 30.09.2016 r. zostanie przekazana na aktywne (niezamknięte) Konto otwarte w Promocji.

5.     Uczestnik nie ma prawa do odebrania Premii w gotówce lub żądania jej przekazania w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej. Premia nie może być zamieniona na inne świadczenia oraz nie może być przekazana przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

6.     Jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Premię w ramach udziału w Promocji.

7.     Prawo do Premii nie przysługuje jeżeli:

a)     Uczestnik otworzył Konto w sposób inny niż opisany w powyższym regulaminie;

b)     Uczestnik złożył Wniosek internetowy w sposób określony w regulaminie po 30 czerwca 2016 r.;

c)     Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w powyższym Regulaminie;

d)     Uczestnik naruszył Regulamin.§6 Opodatkowanie Premii

Premie do wysokości 760 zł otrzymane w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

 

§7 Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     zdarzenia będące skutkiem przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż oprogramowanie strony internetowej Organizatora;

b)     odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Organizatora;

c)     oznaczanie e-maili Uczestnika do Organizatora lub Organizatora do Uczestnika, jako spam;

d)     niepoprawne wypełnienie przez Uczestnika Wniosku Internetowego lub Formularza rejestracji.


§8 Reklamacje

1.     W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Promocji:

a)     Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail Organizatora: kontakt@comperiabonus.pl. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail, który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji oraz zawierać w temacie wiadomości: nazwę Promocji tj. „Comperia Bonus - edycja 6” oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w treści: opis stanu faktycznego oraz zgłaszane zastrzeżenia;

b)     Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

2.     W sprawach dotyczących Wniosku Internetowego, Umowy o Konto oraz produktów Banku Uczestnik może złożyć reklamację:

a)     Ustnie: osobiście lub telefonicznie w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;

b)     Pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta lub poprzez kuriera lub posłańca lub osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta;

c)     W formie elektronicznej: poprzez formularz reklamacyjny na stronie internetowej Banku lub poprzez usługę BZWBK24 Internet.

3.     Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl

4.     Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy oraz wyboru klienta, zostanie udzielona przez Bank listownie lub poprzez skrzynkę odbiorczą w BZWBK24 lub sms, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi promocji przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.


§9 Ochrona danych osobowych Uczestników

1.     Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator – Comperia.pl S.A.

2.     Dane osobowe Uczestników Promocji podane w Formularzu rejestracji oraz dane osobowe udostępnione przez Bank, o których mowa w §4 ust.1 pkt e) będą przetwarzane przez Organizatora dla celów udziału w Promocji, przekazania Bonusu i przeprowadzenia wszelkich procedur z tym związanych.

3.     Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przekazanych w Formularzu rejestracji oraz ich poprawiania, aktualizacji bądź usunięcia.

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.

5.     Uczestnik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wysyłając wiadomość e-mail o treści USUNIĘCIE DANYCH, na adres kontakt@comperiabonus.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Promocji oraz rezygnacją Uczestnika z udziału w Promocji.


§10 Postanowienia końcowe

1.     W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji wysyłając na adres e-mail Organizatora kontakt@comperiabonus.pl e-mail o treści „REZYGNACJA”. Wiadomość musi być wysłana z adresu, który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji Uczestnik, który zrezygnował z Promocji, traci prawo do otrzymania Bonusu.

2.     Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.     Organizator promocji zastrzega sobie wyłączne prawo do promowania Promocji w wyszukiwarce Google, za pośrednictwem narzędzia Google AdWords na poniższe słowa kluczowe, tym samym zakazuje podmiotom zewnętrznym używania narzędzia Google Adwords do promowania promocji Comperia Bonus. Słowa kluczowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym to: „Comperia Bonus”, „Comperiabonus’, ”Comperiabonus.pl”, „Comperia Bonus.pl”, „ Bank Comperia bonus”, „konto z bonusem Comperia”, „konto Bank Comperia”, „konto Comperia”, „konto z bonusem”, „najlepsze konto według Comperia”, „najlepsze konto Comperia bonus”, „konto Bank z bonusem Comperia”.

4.     Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu przy czym wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Promocji. O zmianach tych Organizator poinformuje Uczestników na 3 dni przed ich wprowadzeniem, przez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej Regulamin z uwzględnionymi zmianami na adres który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a)     zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS;

b)     zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację Promocji;

c)     zmiany oferty Konta Internetowego lub Lokaty 2-miesięcznej.

5.     Organizator uprawniony jest do skrócenia Okresu trwania Promocji, jeżeli zażąda tego Bank na podstawie umowy łączącej go z Organizatorem. O skróceniu Okresu trwania Promocji Organizator informuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora. Ograniczenie Okresu trwania Promocji nie ma wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Promocji.

6.     Prawem właściwym dla korzystania z serwisu https://comperiabonus.pl/ jest prawo polskie. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

7.     Postanowienia Regulaminu są zgodne z przepisami o prawach konsumentów, jeśli Uczestnik jest osobą fizyczną, która uczestniczy w Promocji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), w szczególności art. 384 - 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji w trybie natychmiastowym przez Organizatora.

8.     Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora http://comperiabonus.pl/bzwbk/regulamin

9.     Regulamin wchodzi w życie 1 czerwca 2016 r.