Kalkulator zysku
Sprawdź ile możesz zyskać
Kalkulator zysku
Oblicz
odsetki gwarantowany
bonus
Comperia.pl
zysk

20 + 50 = 20
Suma zysku = 100
Przypis

REGULAMIN PROMOCJI „COMPERIA BONUS 4"

Regulamin Promocji „Comperia Bonus 4”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Comperia Bonus 4” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS – rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł, adres e-mail: biuro@comperia.pl, zwana dalej: „Organizatorem”.
3. Partnerem Promocji jest Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS - rejestrowym pod numerem KRS 0000025313, NIP: 521-008-25-38, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 563 096 032,05 PLN, zwana dalej: „Bankiem” lub „Euro Bank”.
4. Regulamin Promocji „Comperia Bonus 4” („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi oraz ich pracownicy.
6. Promocja organizowana jest poprzez stronę internetową Organizatora działającą w domenie: https://www.comperiabonus.pl/

§2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
Karta debetowa/Karta – debetowa karta płatnicza spersonalizowana, niespersonalizowana lub mobilna wydana Uczestnikowi do Konta założonego w ramach Promocji.;
Konto osobiste/Konto – rachunek bieżący w pakiecie Active lub Prestige założony przez Uczestnika w ramach Promocji, prowadzony zgodnie z Regulaminem Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.;
Bonus - nagroda pieniężna w wysokości 50 zł przyznawana i wypłacana przez Organizatora na Konto Uczestnika Promocji po spełnieniu warunków wskazanych w § 3 i 4.;
Lokata, Lokata na dobry start - 3-miesięczna lokata o oprocentowaniu stałym założona zgodnie z Regulaminem Promocji „Lokata na dobry start” z zastrzeżeniem, że w ramach Promocji nie może być otwarte konto w pakiecie Classic. Minimalna kwota Lokaty wynosi 200 PLN, a maksymalna 50.000 PLN Oprocentowanie Lokaty jest stałe i w pierwszym 3-miesięcznym okresie wynosi:
− 4% w skali roku dla kwot do 10 000 PLN,
− 3% w skali roku dla kwot powyżej 10 000 PLN.
Zgodnie z Regulaminem Promocji „Lokaty na dobry start” Lokata zostanie odnowiona automatycznie na drugi 3- miesięczny okres. Oprocentowanie w drugim 3-miesięcznym okresie, wynosi:
1) dla Lokaty odnowionej w ramach Konta, na którym w pierwszym okresie trwania Lokaty spełniono warunek wpływu wynagrodzenia:
− 5% w skali roku dla kwot do 10 000 PLN
− 4% w skali roku dla kwot powyżej 10 000 PLN,
Warunkiem odnowienia Lokaty na promocyjnym oprocentowaniu jest minimum 1 przelew dochodu z tyt. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, emerytury lub renty w wys. min. 500 zł na Konto, z którym powiązana jest Lokata na dobry start w pierwszym okresie trwania Lokaty.
2) dla Lokaty odnowionej w ramach Konta, na którym w pierwszym okresie trwania Lokaty nie spełniono warunku określonego w ust. 1 powyżej, ale spełniono warunek transakcji Kartą:
− 4% w skali roku dla kwot do 10 000 PLN
− 3% w skali roku dla kwot powyżej 10 000 PLN,
Warunkiem odnowienia Lokaty na promocyjnym oprocentowaniu jest wykonanie co najmniej 9 Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 600 zł Kartami wydanymi do Konta, w terminie do dnia przeprowadzenia weryfikacji. Weryfikacja jest przeprowadzana na 5 dni przed dniem pierwszego odnowienia Lokaty.
3) dla Lokat odnowionych w ramach Konta, na którym nie spełniono warunków opisanych w ust. 1 i 2 powyżej oprocentowanie jest równe wartości oprocentowania standardowych 3-miesięcznych lokat terminowych o oprocentowaniu stałym otwieranych
w Placówkach Banku, obowiązującej zgodnie z Tabelą Oprocentowania Konta na dzień odnowienia Lokaty.
Uczestnik jest uprawniony do założenia maksymalnie jednej Lokaty na wyżej wymienionych warunkach.
Pośrednik kredytowy - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, związany
z Bankiem umową o współpracy w zakresie sprzedaży produktów bankowych, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje od Banku korzyści majątkowe dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z oferowaniem produktów Banku, przygotowaniem i zawieraniem Umowy.
Transakcja bezgotówkowa – dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty.
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Wniosek - wniosek o zawarcie Umowy składany za pośrednictwem strony internetowej Banku.
Umowa – umowa zintegrowana o prowadzenie konta dla osób fizycznych w pakiecie Active lub Prestige, kartę płatniczą, usługi bankowości elektronicznej.

§3. Czas trwania, warunki uczestnictwa i zasady Promocji

1.   Promocja trwa w okresie od 06.10.2015 r. do 31.10.2015 r („Okres trwania Promocji”).
2. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być osoba, o której mowa w § 2, która spełnia łącznie poniższe warunki:
a)   w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Promocji nie była posiadaczem, współposiadaczem lub pełnomocnikiem do konta dla osób fizycznych prowadzonego przez Bank i nie była stroną obowiązującej umowy o usługi bankowości elektronicznej w Banku;
b) w Okresie trwania Promocji dokona rejestracji tj. prawidłowo i w sposób kompletny wypełni formularz zgłoszeniowy do udziału w Promocji podając w nim następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email oraz potwierdzi rejestrację w Promocji klikając na link aktywacyjny w wiadomości mailowej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej https://www.comperiabonus.pl/.
c) w Okresie trwania Promocji udzieli zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej przez Bank Organizatorowi Promocji, za pośrednictwem dedykowanej strony przygotowanej przez Bank. Adres do strony dostępny będzie po rejestracji i zalogowaniu przez Uczestnika w serwisie Comperia.pl.
d) zawrze z Bankiem Umowę o prowadzenie Konta na zasadach i w terminie, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
e) w terminie 30 dni od zawarcia Umowy otworzy jedną Lokatę na dobry start w dowolnej Placówce Banku, w serwisie eurobank online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na warunkach określonych w Regulaminie Promocji „Lokata na dobry start” oraz na zasadach, o których mowa w § 2 Regulaminu.
3. Umowa w ramach Promocji może zostać zawarta wyłącznie za pośrednictwem Wniosku - po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 2 pkt. c) niniejszego paragrafu, Uczestnik zostanie przekierowany na stronę internetową Banku, na której po wybraniu jednej z metod zawarcia umowy - w formie elektronicznej poprzez przelew z innego banku lub za pośrednictwem kuriera – wypełni i złoży Wniosek do dnia 31.10.2015 r., a następnie w terminie do dnia 9.11.2015 r. zawrze Umowę.

§4. Warunki otrzymania Bonusu

1. W ramach Promocji do otrzymania wyłącznie jednego Bonusu uprawniony jest Uczestnik, który spełni warunki wskazane
w §3 ust. 2 i 3.
2. Organizator przekaże Bonus na Konto Uczestnika w terminie do 31.12.2015 r.
3. Bonus zostanie wypłacony przez Organizatora, jeżeli do dnia jego przekazania o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Konto Uczestnika nie zostanie zamknięte.
4. Bonus do kwoty 760 zł, otrzymany w Promocji, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

§ 5. Reklamacje

1. Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail Organizatora: kontakt@comperiabonus.pl. Reklamacja powinna zostać wysłana z adresu e-mail Uczestnika, którego reklamacja dotyczy i który został zarejestrowany w Promocji oraz zawierać imię, nazwisko, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń.
2. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z datą ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

§ 6. Ochrona danych osobowych Uczestników

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator – Comperia.pl S.A.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji podane przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego podczas rejestracji w Promocji będą przetwarzane przez Organizatora dla celów udziału w Promocji, otrzymania Bonusu i przeprowadzenia wszelkich procedur z tym związanych. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zgodnie z udzieloną zgodą, zostaną udostępnione przez Organizatora na rzecz Euro Bank, który jako odrębny Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał przedmiotowe dane w celu wsparcia wypełnienia warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu przez Uczestnika. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Dane osobowe Uczestników Promocji podane przy wypełnianiu Wniosku będą przetwarzane przez Organizatora dla celów udziału w Promocji, otrzymania Bonusu i przeprowadzenia wszelkich procedur z tym związanych. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zgodnie z udzieloną zgodą, zostaną udostępnione Organizatorowi przez Euro Bank, który jako odrębny Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał przedmiotowe dane w celu wsparcia wypełnienia warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu przez Uczestnika. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.
5. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wysyłając widomość e-mail o treści USUNIĘCIE DANYCH, na adres kontakt@comperiabonus.pl.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W każdym czasie Uczestnik może udziału odstąpić od udziału w Promocji wysyłając na adres e-mail Organizatora kontakt@comperiabonus.pl e-mail o treści „REZYGNACJA”. Uczestnik, który zrezygnował z Promocji, traci prawo do otrzymania Bonusu. Po otrzymaniu Bonusu Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia.
2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Promocją jest sąd ustalony zgodnie z przepisamiustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami).
4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy powszechnie obowiązującego prawa,
„Regulaminu Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.” , „Regulaminu wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.”, ”Regulaminu Promocji Lokata na Dobry Start”.
5. Regulaminy, o których mowa w ust.4 powyżej dostępne są na stronie internetowej Banku www.eurobank.pl oraz w Placówkach Euro Bank S.A.