Kalkulator zysku
PKO BANK POLSKI
Kalkulator zysku
Oblicz
odsetki gwarantowany
bonus
Comperia.pl
zysk

20 + 100 = 20
Suma zysku = 100

REGULAMIN PROMOCJI "COMPERIA BONUS - edycja 8"

§1 Nazwa promocji

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w promocji „Comperia Bonus - edycja 8”, zwaną dalej „Promocją”.


§2 Definicje

Organizator - Organizatorem Promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł. 

Bank - partnerem Promocji jest PKO Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000026438, REGON: 016298263, NIP: 5250007738 Kapitał zakładowy: 1 250 000 000,00 PLN (opłacony w całości).

Okres Trwania Promocji - Promocja trwa od 14.11.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przez cały Okres trwania Promocji posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Banku.

Formularz Rejestracji – internetowy formularz udziału w Promocji, dostępny na stronie internetowej https://www.comperiabonus.pl/pkobankpolski w Okresie Trwania Promocji, w którym Uczestnik podaje swoje dane kontaktowe (login i adres e-mail), akceptuje Regulamin Promocji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Promocji oraz zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji o zawarciu umowy pożyczki gotówkowej podlegającej Promocji oraz udzielonej kwoty pożyczki, tj. informacji objętej tajemnicą bankową.

Wniosek Internetowy – dedykowany, krótki formularz kontaktowy w sprawie pożyczki gotówkowej, który znajduje się w domenie Banku, w którym wszystkie dane są szyfrowo zabezpieczone przez Bank. Link do Wniosku Internetowego będzie udostępniony Uczestnikom tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do Panelu Promocji na stronie https://www.comperiabonus.pl/pkobankpolski) i po wyrażeniu zgody wskazanej w §4 ust.1 pkt e) niniejszego Regulaminu.

Panel Promocji – internetowa strona dostępna po zalogowaniu się do Promocji dostępna pod adresem https://comperiabonus.pl/pkobankpolski/panel/.

Premia - Kwota, którą Uczestnik Promocji otrzymuje, uzależniona jest od wysokości zaciągniętej w Banku pożyczki gotówkowej i wynosi od 50 zł do 1250 zł. Premia przyznawana jest w następujący sposób:


Regulamin– regulamin Promocji „Comperia Bonus edycja 8”


§3 Postanowienia ogólne

1.  Promocja organizowana jest poprzez stronę internetową Organizatora działającą w domenie: https://www.comperiabonus.pl/.

2.  Premia przyznawana jest na rachunek bankowy Uczestnika.

3.  Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§4 Zasady udziału w Promocji

Uczestnik, aby wziąć udział w Promocji, jest obowiązany do wykonania poniższych działań:

1.  Poprawnie zarejestrować się w Promocji tj. w Okresie Trwania Promocji:

a)    zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować poprzez zaznaczenie checkbox przy rejestracji,

b)     zapoznać się i zaakceptować Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz Regulamin korzystania z serwisu Comperia.pl i aplikacji mobilnej „Porównaj   kredyty”, znajdujące się pod adresem: http://www.comperia.pl/regulamin-comperia.html,

c)     Wypełnić Formularz Rejestracji na stronie http://comperiabonus.pl/pkobankpolski, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Promocji oraz zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji o zawarciu umowy pożyczki gotówkowej podlegającej Promocji oraz udzielonej kwoty pożyczki, tj. informacji objętej tajemnicą bankową (brak takiej zgody uniemożliwia udział w Promocji);

d)     potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji, 

zalogować się do Panelu Promocji na stronie https://comperiabonus.pl/  

2.  Spełnić łącznie następujące warunki:

a)     W Okresie Trwania Promocji złożyć Wniosek Internetowy, do którego link jest udostępniony na stronie https://comperiabonus.pl/pkobankpolski,

b)     do 15.01.2018 r., po złożeniu Wniosku Internetowego:
- zawrzeć Umowę o pożyczkę gotówkową z PKO Bankiem Polskim.

 

§5 Warunki wypłaty Premii

1.   O przyznaniu Premii Organizator zawiadomi Uczestników do 10.02.2018 r. wysyłając e-mail na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wypłacenia Premii w zakresie: imię, nazwisko, nr konta bankowego w formularzu dostępnym w Panelu Promocji po przyznaniu Premii przez Organizatora.

2.  Kwota Premii zostanie przekazana na rachunek bankowy podany przez Uczestnika Promocji do dnia 20.02.2018 r. po udostępnieniu informacji o przyznaniu Premii. W celu otrzymania Premii, Uczestnik jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych w Panelu Promocji niezbędnych do wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych na niego przez odpowiednie przepisy prawa, w szczególności dotyczących kwestii, o których mowa w §6.

3.  Uczestnik nie ma prawa do odebrania Premii w gotówce lub żądania jej przekazania w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej. Prawo do otrzymania Premii nie może być zamienione na inne świadczenia oraz nie może być przekazane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

4.  Jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Premię w ramach udziału w Promocji.

5.  Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji wyłącznie na jeden, unikatowy adres e-mail. Każda kolejna rejestracja Uczestnika uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania takiego Uczestnika.

6.  Prawo do Premii nie przysługuje jeżeli:

a)     Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

b)     Uczestnik naruszył Regulamin.


§6 Opodatkowanie Premii

Premia stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

 

§7 Reklamacje

1.   W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Promocji:

a)     Uczestnik może złożyć reklamację na adres e-mail Organizatora: kontakt@comperiabonus.pl. W celu przyspieszenia czasu rozpatrywania zgłoszenia, reklamacja powinna, w miarę możliwości, zostać wysłana z adresu e-mail, który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracji oraz zawierać w temacie wiadomości: nazwę Promocji, tj. „Comperia Bonus - edycja 8” oraz imię i nazwisko Uczestnika, a w treści: opis stanu faktycznego oraz zgłaszane zastrzeżenia.

b)     Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

2.  Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w sprawach dotyczących Wniosku Internetowego lub pożyczki gotówkowej znajdują się na stronie Banku pod adresem https://www.pkobp.pl/bip/zglaszanie-reklamacji/,


§8 Ochrona danych osobowych Uczestników

1.   Administratorem Danych Osobowych Uczestników, tj. login, adres e-mail, oraz imię, nazwisko i nr konta bankowego przekazane w dodatkowym formularzu po rozliczeniu Promocji oraz danych przekazanych przez Bank na podstawie zgody, o której mowa w § 4 ust.1 lit. e), a także danych niezbędnych do przeprocesowania udziału Uczestnika w promocji tj. urzędu skarbowego i adresu zamieszkania Uczestnika jest Organizator – Comperia.pl S.A,

2.   Administratorem pozostałych danych, tj. danych przetwarzanych na podstawie Wniosku Internetowego jest Bank.

3.   Dane Uczestników Promocji podane w Formularzu Rejestracji oraz dane udostępnione przez Bank, o których mowa w §4 ust.1 pkt e) będą przetwarzane przez Organizatora dla celów udziału w Promocji, przekazania Bonusu i przeprowadzenia wszelkich procedur z tym związanych.

4.   Zgodnie z art. 32 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych przekazanych w Formularzu Rejestracji oraz we Wniosku Internetowym , ich poprawiania, aktualizacji bądź żądania zaprzestania przetwarzania.

5.   Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.

6.   Uczestnik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych, w szczególności wysyłając wiadomość e-mail o treści USUNIĘCIE DANYCH, na adres kontakt@comperiabonus.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Promocji oraz rezygnacją Uczestnika z udziału w Promocji.

 

§9 Postanowienia końcowe

1.  W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji wysyłając na adres e-mail Organizatora kontakt@comperiabonus.pl e-mail o treści „REZYGNACJA”. Wiadomość musi być wysłana z adresu, który został przekazany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracji. Uczestnik, który zrezygnował z Promocji, traci prawo do otrzymania Premii.

2.  Prawem właściwym dla korzystania z serwisu https://www.comperiabonus.pl/pkobankpolski jest prawo polskie. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

3.  Postanowienia Regulaminu są zgodne z przepisami o prawach konsumentów. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku, do których Organizator stwierdzi jakiekolwiek działania niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa, mające na celu ingerencję w mechanizm Promocji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji w trybie natychmiastowym przez Organizatora.

4.  Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora https://www.comperiabonus.pl/.